Privacy

Poniżej zostały opisane sposoby zarządzania stroną dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników z niej korzystających. Jest to informacja przygotowana zgodnie art. 13 ustawy nr 196/2003 – Kodeks obowiązujący w zakresie ochrony danych osobowych dla tych którzy korzystają z usług Web Stowarzyszenia “Unione di Prodotto AppenninoeVerde” dostępnych w systemie telematycznym pod adresem: http://www.appenninoeverde.it
Informacja została sporządzona jedynie dla strony http://www.appenninoeverde.it Nie dotyczy innych stron odwiedzanych przez użytkownika poprzez link. Informacja powstała także na podstawie Zalecenia nr 2/2001, które władze europejskie, dla ochrony danych osobowych, zebrawszy się w Grupie ustanowionej zgodnie z art. 29 dyrektywy nr 95/46/WE, przyjęły 17 maja 2001, w celu określenia minimalnych wymagań dotyczących pozyskiwania danych osobowych on-line, a zwłaszcza, sposobów, czasu i natury informacji, które osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych muszą dostarczyć użytkownikom, niezależnie od celów, w jakich ci kontaktują się ze stroną.

ADMINISTRATOR DANYCH

W wyniku korzystania z niniejszej strony może dojść do przetwarzania danych dotyczących osób zidentyfikowanych lub dających się zidentyfikować.
“Administratorem" ich przetwarzania jest: Stowarzyszenie “Unione di Prodotto AppenninoeVerde”

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych związane z usługami web niniejszej strony ma miejsce w siedzibie Stowarzyszenia “Unione di Prodotto AppenninoeVerde” i prowadzone jest jedynie przez personel techniczny Biura wyznaczonego do ich przetwarzania lub ewentualnie przez osoby wyznaczone do okazyjnych czynności konserwacyjnych. Żadne dane pochodzące z usługi web nie są przekazywane ani rozpowszechniane. Dane osobowe dostarczane przez użytkowników, którzy przekazują prośby o wysłanie materiału o charakterze informacyjnym  (newsletter, dokumenty, odpowiedzi na pytania itd..) są używane jedynie w celu świadczenia usługi lub spełnienia prośby i zostają przekazane podmiotom trzecim, jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia wyżej wspomnianego celu.

DANE NAWIGACYJNE

Systemy informatyczne oraz procedury software, użyte przy tworzeniu niniejszej strony web, gromadzą, w trakcie swojej normalnej pracy, niektóre dane osobowe, których transmisja jest wymagana przez protokoły komunikacyjne sieci Internet. Chodzi o informacje, które nie są zbierane w celu przypisania ich do konkretnych zidentyfikowanych osób, lecz które, ze względu na swój charakter, mogłyby, poprzez opracowanie i powiązanie z danymi otrzymanymi przez podmioty trzecie, pozwolić na identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych zalicza się adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) połączeń, godziny połączeń, sposoby składania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (otrzymanie odpowiedzi, błąd, itd.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Dane te służą tylko do pozyskania anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem strony i w celu kontroli jej prawidłowego działania oraz zostają usunięte natychmiast poi ich opracowaniu. Dane mogą zostać użyte do stwierdzenia odpowiedzialności na wypadek ewentualnych przestępstw informatycznych mających na celu utrudnianie funkcjonowania strony: poza tą ewentualnością dane dotyczące kontaktów Web przechowywane są nie dłużej niż siedem dni.

DANE DOBROWOLNE DOSTARCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Fakultatywne i dobrowolne wysłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na niniejszej stronie powoduje uzyskanie adresu nadawcy, koniecznego do udzielenia odpowiedzi, jak również innych ewentualnych danych osobowych umieszczonych w liście. Dokładne informacje będą stopniowo przytaczane lub wyświetlane na stronach służących do szczególnych usług na żądanie.

COOKIES

Żadne dane osobowe użytkowników nie mogą być wykorzystywane w celu proponowania zakupów poprzez stronę. Cookies nie są używane do przekazywania informacji o charakterze osobistym. Nie są także używane cookies o charakterze trwałym, ani nie są one wykorzystywane do systemów identyfikacji użytkowników. Użycie cookies sesyjnych (które nie zostają zapamiętane na stałe w komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu aplikacji browser) jest ściśle ograniczone do przekazywania sesyjnych danych identyfikacyjnych (składających się z przypadkowych numerów generowanych przez serwer) koniecznych, aby umożliwić bezpieczne i skuteczne korzystanie ze strony. Cookies sesyjne używane na tej stronie nie są powiązane z innymi technikami informatycznymi mogącymi okazać się szkodliwymi dla poufności danych użytkowników i nie pozwalają na zbieranie danych osobowych identyfikujących użytkownika.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z wyjątkiem opisanych powyżej danych nawigacyjnych użytkownik posiada całkowitą swobodę w udostępnianiu danych osobowych przy wypełnianiu formularzy wnioskujących do Poręczyciela i służących do późniejszych kontaktów z Biurem lub wysyłania materiałów informacyjnych i innej komunikacji. Brak ich udostępnienia może stać się przyczyną niemożności spełnienia prośby. Należy pamiętać, że, w niektórych przypadkach (nie dotyczy zwyczajnego zarządzania niniejszą stroną), organy władzy mogą zażądać wglądu w informacje zgodnie z art. 157 Ust. nr 196/2003, w celu kontroli przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe pod groźbą kary administracyjnej.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są automatycznie jedynie przez czas konieczny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane. Odpowiednie zabezpieczenia zastosowane są, aby zapobiec utracie danych, ich niewłaściwemu użyciu lub nieprawidłowym i nieupoważnionym dostępom do strony.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w dowolnym momencie do otrzymania potwierdzenia istnienia lub nie tych danych oraz poznania ich zawartości i pochodzenia, sprawdzenia ich poprawności oraz zażądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub ich sprostowania (art. 7 Ust. nr 196/2003). Zgodnie z tym samym artykułem mogą także zażądać ich usunięcia, zmiany na formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych w sposób łamiący prawo, jak również sprzeciwić się, podając uzasadnione przyczyny, ich przetwarzaniu. Żądania należy kierować do: Stowarzyszenia „Unione di Prodotto AppenninoeVerde”.Emilia Romagna Network Apt ServiziAppennino e VerdeEmilia Romagna TermeCittà d'Arte Emilia RomagnaCosta AdriaticaStrade dei vini e dei saporiEmilia Romagna TurismoMotor ValleyVisit Emilia Romagna